Nội dung khóa học (68 giờ)

TUẦN 1
 Giới thiệu PHƯƠNG PHÁP HỌC ONLINE PREMIUM (09:46)
 QUAN TRỌNG: HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VÀ NỘP BÀI (28:46)
 QUAN TRỌNG: HƯỚNG DẪN TỰ CHECK ÂM BẰNG APP TRÊN ĐIỆN THOẠI (02:51)
 QUAN TRỌNG: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP ĐỂ TRA TỪ VỰNG TRONG KHÓA (10:44)
 HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN ẢNH CHỤP KHI NỘP BÀI LÊN HỌC BẠ BẰNG ĐIỆN THOẠI
 Buổi 1 - Phần 1/5 - Thông tin cần biết về Thầy Hoàng (12:18)
 Buổi 1 - Phần 2/5 - Key To Success (23:08)
 Buổi 1 - Phần 3/5 - Vowel Set 1 & 2 (Ta01-C01) (35:39)
 Buổi 1 - Phần 4/5 - Vowel Set 3, 4 & 5 (Ta01-C01) (23:47)
 Buổi 1 - Phần 5/5 - Diphthongs (Ta01-C02) (10:22)
 Buổi 2 - Phần 1/6 - SH - S (Ta01-C03) (10:40)
 Buổi 2 - Phần 2/6 - T - CH (Ta01-C03) (06:00)
 Buổi 2 - Phần 3/6- Voicing (Ta01-C03) (09:16)
 Buổi 2 - Phần 4/6 - R-TR (Ta01-C03) (09:32)
 Buổi 2 - Phần 5/6 - TH (Ta01-C03) (09:23)
 Buổi 2 - Phần 6/6 - Nhắn nhủ và dặn dò (03:27)
 Buổi 3 - Phần 1/10 - Overview (03:02)
 Buổi 3 - Phần 2/10 - Bí Kíp Luyện Nghe (23:31)
 Buổi 3 - Phần 3/10 - Intonation & Stress (Ta05-C01) (32:58)
 Buổi 3 - Phần 4/10 - Luyện tập Trọng âm (Ta05-C02) (14:04)
 Buổi 3 - Phần 5/10 - Word Stress - Trọng âm từ (Ta05-C03, C04, C05) (11:39)
 Buổi 3 - Phần 6/10 - Grammar Overview (05:04)
 Buổi 3 - Phần 7/10 - Subject & Verb (Ta19-C01) (09:46)
 Buổi 3 - Phần 8/10 - Chữa bài Ta19-C02 (28:21)
 Buổi 3 - Phần 9/10 - Adjective (21:04)
 Buổi 3 - Phần 10/10 - Summary (05:27)

Đăng ký khóa học

giá

2,190,000 đ Đăng ký