Nội dung khóa học

CHƯƠNG 5: THÌ của ĐỘNG TỪ
 Thì và Dạng của động từ (14:54)
 Quy tắc thêm đuôi -ING và -ED (11:08)
 Exercise 5.1 (06:53)
 Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn (07:36)
 Exercise 5.2 (07:06)
 Exercise 5.3 (10:40)
 Thì Quá khứ đơn (10:50)
 Exercise 5.5 (07:59)
 Danh sách động từ bất quy tắc (06:55)
 Thì Quá khứ tiếp diễn (07:14)
 Exercise 5.6 (03:27)
 Exercise 5.7 (09:13)
 Exercise 5.8 (07:04)
 Một mình một bãi xe
 Thì Hiện tại hoàn thành (14:00)
 Exercise 5.9 (04:55)
 Exercise 5.10 (04:40)
 Exercise 5.11 (07:52)
 Exercise 5.12 (14:38)
 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - phần 1/2 (04:16)
 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - phần 2/2 (11:43)
 Exercise 5.13 (07:25)
 Exercise 5.14 (14:45)
 Thì Quá khứ hoàn thành (09:57)
 Exercise 5.15 (08:12)
 Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (07:58)
 Exercise 5.16 (08:51)
 Exercise 5.17 (07:32)
 Thì Tương lai đơn (07:34)
 Exercise 5.18 (06:25)
 Đôi cánh
 Tương lai trong Mệnh đề thời gian (07:51)
 Exercise 5.19 (05:40)
 Exercise 5.20 (08:34)
 Dùng thì Hiện tại chỉ nghĩa Tương lai (07:11)
 Exercise 5.21 (06:03)
 Exercise 5.22 (07:24)
 Thì Tương lai tiếp diễn (05:42)
 Exercise 5.23 (05:01)
 Thì Tương lai hoàn thành và Tương lai hoàn thành tiếp diễn (09:28)
 Exercise 5.24 (08:02)
 Tổng hợp thì bằng mindmap (13:57)
 Exercise 5.25 (11:02)
 Exercise 5.26 (08:14)
 Bài kiểm tra Grammar Test 2
 Chuyện một cao thủ Bác sỹ vượt qua nỗi sợ Tiếng Anh

Đăng ký khóa học

Giá

990,000 đ Đăng ký