Nội dung khóa học

CHƯƠNG 4: SỰ HÒA HỢP giữa CHỦ NGỮ và ĐỘNG TỪ
 Ngữ pháp và Tư duy phân tích (15:37)
 Đuôi S tự nhiên của từ & Exercise 4.1 (06:41)
 Đuôi S thêm vào Danh từ (09:08)
 Exercise 4.2 (10:02)
 Đuôi S chỉ sự Sở hữu (04:03)
 Exercise 4.3 (08:50)
 Phương pháp học học từ vựng (08:10)
 Đuôi S thêm vào Động từ (05:11)
 Exercise 4.4 (10:04)
 Ngày nào cũng học
 Exercise 4.5 (08:27)
 Động từ TO BE (05:01)
 Exercise 4.6 (10:53)
 Đại từ làm chủ ngữ (04:40)
 Exercise 4.7 (09:26)
 Chủ ngữ phức hợp (04:50)
 Exercise 4.8 (09:02)
 OR và NOR (05:36)
 Exercise 4.9 (13:29)
 Đại từ Bất định Số ít (04:27)
 Exercise 4.10 (07:28)
 Yêu lại từ đầu
 Đại từ Bất định Số nhiều (05:19)
 Exercise 4.11 (05:43)
 Đại từ Bất định Biến đổi (04:42)
 Exercise 4.12 (06:19)
 There (07:28)
 Exercise 4.13 (09:41)
 Danh từ Bất quy tắc (10:40)
 Exercise 4.14 (09:25)
 Danh từ tập hợp (08:50)
 Exercise 4.15 (08:35)
 Là-chuyện-thường
 Cụm giới từ (11:44)
 Exercise 4.16 (14:59)
 Cụm giải thích xen giữa (05:13)
 Exercise 4.17 (17:00)
 Who, Which, That (05:45)
 Exercise 4.18 (10:18)
 Exercise 4.19 (14:40)
 Anh bảo vệ và tương lai
 Exercise 4.20 (15:47)
 Exercise 4.21 (10:47)
 Từ này nghĩa là gì
 Exercise 4.22 (08:38)
 Exercise 4.23 (06:29)
 Bài kiểm tra Grammar Test 1
 Kỹ năng quản lý thời gian
 VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP & VITAMIN ĐỘNG LỰC
CHƯƠNG 5: THÌ của ĐỘNG TỪ
 Thì và Dạng của động từ (14:54)
 Quy tắc thêm đuôi -ING và -ED (11:08)
 Exercise 5.1 (06:53)
 Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn (07:36)
 Exercise 5.2 (07:06)
 Exercise 5.3 (10:40)
 Thì Quá khứ đơn (10:50)
 Exercise 5.5 (07:59)
 Danh sách động từ bất quy tắc (06:55)
 Thì Quá khứ tiếp diễn (07:14)
 Exercise 5.6 (03:27)
 Exercise 5.7 (09:13)
 Exercise 5.8 (07:04)
 Thì Hiện tại hoàn thành (14:00)
 Một mình một bãi xe
 Exercise 5.9 (04:55)
 Exercise 5.10 (04:40)
 Exercise 5.11 (07:52)
 Exercise 5.12 (14:38)
 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - phần 1/2 (04:16)
 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - phần 2/2 (11:43)
 Exercise 5.13 (07:25)
 Exercise 5.14 (14:45)
 Thì Quá khứ hoàn thành (09:57)
 Exercise 5.15 (08:12)
 Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (07:58)
 Exercise 5.16 (08:51)
 Exercise 5.17 (07:32)
 Thì Tương lai đơn (07:34)
 Exercise 5.18 (06:25)
 Đôi cánh
 Tương lai trong Mệnh đề thời gian (07:51)
 Exercise 5.19 (05:40)
 Exercise 5.20 (08:34)
 Dùng thì Hiện tại chỉ nghĩa Tương lai (07:11)
 Exercise 5.21 (06:03)
 Exercise 5.22 (07:24)
 Thì Tương lai tiếp diễn (05:42)
 Exercise 5.23 (05:01)
 Thì Tương lai hoàn thành và Tương lai hoàn thành tiếp diễn (09:28)
 Exercise 5.24 (08:02)
 Tổng hợp thì bằng mindmap (13:57)
 Exercise 5.25 (11:02)
 Exercise 5.26 (08:14)
 Khủng hoảng tâm lý
 Bài kiểm tra Grammar Test 2
 Chuyện một cao thủ Bác sỹ vượt qua nỗi sợ Tiếng Anh

Đăng ký khóa học

6 tháng Video + 10 tuần giáo viên đồng hành

1,890,000 đ
6 tháng
Đăng ký

6 tháng Video + 15 tuần giáo viên đồng hành

2,390,000 đ
6 tháng
Đăng ký

6 tháng Video + 20 tuần giáo viên đồng hành

2,890,000 đ
6 tháng
Đăng ký

1 tháng Video (Không có giáo viên đồng hành)

500,000 đ
1 tháng
Đăng ký

Học thử: 8 ngày Video + 1 tuần giáo viên đồng hành

500,000 đ
9 ngày
Đăng ký