Nội dung khóa học

CHƯƠNG 7 - IELTS WRITING TASK 2 - ESSAYS
 Introduction 1 (28:21)
 Introduction 2 (08:45)
 Introduction 3 (21:53)
 Introduction 4 (12:04)
 Cách học từ vựng và cuộc đời
 Không có thang máy tới thành công
 Introduction 5 (12:26)
 Introduction 6 (10:32)
 Introduction 7 (09:34)
 Mệt là chuyện thường
 Introduction 8 (09:34)
 Introduction 9 (14:04)
 Những gì còn lại
 Topic Sentence 1 (27:38)
  Topic Sentence 2 (26:08)
 Exercise 7.13 (08:29)
  Signpost (03:34)
 Exercise 7.14 - 1 (16:24)
 Lời hứa
 Exercise 7.14 - 2 (18:03)
 Exercise 7.14 - 4 (13:26)
 Sáng tạo và đổi mới
 Exercise 7.14 - 6 (20:40)
 Niềm tin
 Exercise 7.14 - 8
 Sức khoẻ cảm xúc
 Exercise 7.14 - 10
 Sao thời gian trôi quá nhanh
  Explanation (18:30)
 Exercise 7.15 - 1 (12:40)
 Vì sao?
 Exercise 7.15 - 2 (12:27)
 Exercise 7.15 - 3 (14:39)
 Exercise 7.15 - 4 (13:26)
 Thuyết phục bố mẹ về hướng đi cuộc đời
 Exercise 7.15 - 5 (11:43)
 Exercise 7.15 - 6 (10:54)
 Exercise 7.15 - 7 (17:14)
 Gia đình không ủng hộ
 Exercise 7.15 - 8 (10:18)
 Sao dạo này mình hay chán thế
 General-Specific (17:33)
 Example-6 (12:31)
 Problem With Example (05:37)
 They didn't know how, but they did it
 Example 5 (15:31)
 Thử thách thất vọng
 Example 7 (21:26)
 Example 8 (21:07)
 Chán như con gián
 Example 1 (14:15)
 Example 2 (16:32)
 Example 3 (13:12)
 Hồi đó, có lần thầy không học bài
 Bí kíp tìm từ đồng nghĩa
 Varying Examples (15:27)
 Example 10 (12:13)
 Học thật, làm thật
 YouTube Channels
 Em mới đi làm áp lực quá
 5 phút nghỉ ngơi
 Result-Concluding sentence (13:21)
 Result 10 (10:45)
 Arnold rules
 Expressing Causes & Effects (11:24)
 Result 9 (20:30)
 Result 1 (10:05)
 Result 2 (10:09)
 Kỹ năng quan trọng nhất
 Result 4 (16:35)
 Nhà giàu vượt sướng
 Result 7 (12:49)
 Result 8 (07:56)
 Exercise 7.16 (20:51)
 Sao lương em không tăng mấy
 Brainstorm Solutions (12:32)
 Essay 26 - classify solution (12:38)
 Essay 26 - outline-vocab (29:15)
 Optimist, Pessimist & Partial Solution
 Essay 27 - outline-vocab (19:29)
  Kỹ năng giải quyết vấn đề
 Idea brainstorming (19:49)
 Essay 30 - outline-vocab (17:33)
 Rich & poor countries
  Exercise 7.22 - Advantages And Disadvantages (30:31)
 Exercise 7.24 (03:23)
  Exercise 7.17 (10:55)
 Lợi ích bất ngờ của việc học ngoại ngữ
 Cách sắp xếp học tập dù bận hai con nhỏ
 Polishing with fillers (12:08)
 Exercise 7.25 (24:51)
 Exercise 7.21 (16:57)
 Em nghĩ lung tung không tập trung được
 Agree OR Disagree (14:36)
 Intelligence
 Essay 16 - Part 1 (19:20)
 Essay 16 - Part 2 (28:54)
 Essay 16 - Part 3 (22:30)
 Exercise 7.2 (29:33)
 Exercise 7.3 (23:46)
 Em quá tải nên không tập trung được
 Essay 29 - Part 1 (24:24)
 Essay 29 - Part 2 (18:46)
 Essay 29 - Part 3 (21:28)
 Essay 23 (13:59)
 Hearts & Hands
 Exercise 7.18 (27:34)
 Exercise 7.20 (15:42)
 Essay 25 - Part 1 (22:10)
 Essay 25 - Part 2 (19:41)
 Làm sao khi thấy bài Reading/Writing boring
 Exercise 7.10 AB (18:04)
 Exercise 7.10 CD (12:40)
 Thư gửi chính mình
 Discuss (09:36)
 Essay 12
 Exercise 7.7 - Part 1 (25:29)
 Exercise 7.7 - Part 2 (27:21)
 Thích nghi với trạng thái mất cân bằng
 Essay 14 (24:53)
 Exercise 7.6 (13:47)
 Exercise 7.8 (27:37)
 Xung đột với sếp mới
 Essay 11 (12:28)
 Exercise 7.9 (17:25)
 Vì sao người ta bỏ cuộc
 Essay 35 (04:04)
 Detox tư duy
 Filler Practice (03:07)
 Hướng dẫn ôn tập (08:33)
 Xử lý đề thi (38:58)
 Tự do đích thực
 Writing Band Descriptor - Task (16:00)
 Writing Band Descriptor - Coherence & Cohesion (09:27)
 Writing Band Descriptor - Lexical Resource (11:52)
 Writing Band Descriptor - Grammar (12:38)
 Writing Assessment Practice - Band 5 (26:27)
 Em phải làm sao
 Luyện tập thêm (38:13)
 Tâm trạng trước khi test
 Writing Task 2 - Performance Test (07:24)
 Biết đủ để hạnh phúc và phát triển
CHƯƠNG 8 - IELTS WRITING TASK 1 - DESCRIBING DATA
 Task 1 - Overview (18:27)
 Exercise 8.1 (16:21)
 Exercise 8.2 (12:38)
 Describing Trends - Sentence Patterns - Basic (08:27)
 Describing Trends - Sentence Patterns - Complex (08:16)
 Practice writing sentences (28:37)
 Biết và Học được
 Exericse 8.3 (16:36)
 Data Accuracy (10:06)
 Adding Data (19:20)
 Organization & Features (13:51)
 UK Goods Transport (29:18)
 Common Problems (12:30)
 Lặng lẽ đêm mưa
 Overview Sentences 1 (04:33)
 Overview Sentences 2 (04:53)
 Overview Paragraph 3 (16:06)
 Overview Paragraph 4 (10:41)
 Overview Paragraph 5 (09:05)
 Nước đến chân đừng nhảy
 Overview Paragraph Practice
 Writing Task 1 and Life
 EU Transport - Part 1 (27:50)
 EU Transport - Part 2 (08:52)
 EU Transport - Part 3 (05:06)
 Numbers (05:47)
 Exercise 8.6 - 8.7 - 8.8 (10:25)
 Phần thưởng của đời sống
 Structures for Describing Data (10:23)
 Translation Practice - Describing Trend with Data (03:13)
 Housing in Newtown/Farkletown (14:51)
 Chỉ tại Anh Ronaldo
 Introduction Overview (10:05)
 Introduction 1 (04:41)
 Introduction 2 (05:28)
 Introduction 3 (11:32)
 Chẳng có phép lạ
 Hiểu bố mẹ, hiểu mình
 Concertgoers (21:54)
 Reasons to Quit
 Renewable Energy (39:53)
 Nghỉ ngơi đúng cách
 UK Steel (10:10)
 Introduction Translation Practice (07:05)
 Rice Export (15:15)
 The White Thinking Hat
 Global Sales (15:24)
 Học tập và Cân bằng
 Hướng dẫn ôn tập (05:41)
 Trend Test (04:28)
 Rèn Tự tin và Bản lĩnh
 Non-Trend (16:44)
 Basic comparison (10:27)
 Complex comparison (19:25)
 Exercise 8.10 (10:26)
 Clubs (30:33)
 Quy tắc ghim giấy
 Exercise 8.11 (06:46)
 Invention (07:19)
 Tăng cường trí tuệ cảm xúc
 Non-Trend - Sets of 4 (16:54)
 Calorie Intake (04:50)
 Real-life Writing Task 1 - Vietnamese Americans
 Home Activities (33:57)
 Consumer Goods (39:56)
 Bao nhiêu là giàu - bao nhiêu là đủ
 IELTS Scores (28:26)
 Pie charts (22:01)
 Exercise 8.12 - 8.13 - 8.14 (13:26)
 Exercise 8.15 (06:03)
 Giây phút tuyệt vời nhất trong ngày
 Household Expenditure (31:07)
 Dừng lại nghỉ
 Journal Article (02:54)
 Library Use
 Motivation & Another life
 Visitor to US
 Library Service
 Cô bé Vincom
 Mixed R&D Funding (28:09)
 New Zealand Tourists - Part 1 (08:39)
 New Zealand Tourists - Part 2 (22:10)
 Research and Life
 Health Club - Part 1 (06:36)
 Health Club - Part 2 (19:06)
 Prediction & Reforestation - Part 1 (22:01)
 Prediction & Reforestation - Part 2 (17:47)
 You make your own future
 Xử lý đề Task 1 (35:32)
 Process - Manufacturing (23:20)
 Exercise 8.18 (08:01)
 Process Practice (14:19)
 Những mảnh ghép cuộc đời
 Coal-fired Power Plant (28:14)
 Water Treatment (29:31)
 Ceramic Manufacture (09:21)
 Organic Waste Recycling - Part 1 (13:00)
 Organic Waste Recycling - Part 2 (22:45)
 Boredom
 Exercise 8.19 (08:53)
 Exercise 8.22 (11:06)
 Water Cycle (26:07)
 Sống cân bằng - Chết cân bằng
 Coal Formation (06:50)
 Hydro-Electrical Power (05:48)
 Life Cycle of a Frog (23:46)
 Life Cycle of a Honey Bee (03:09)
 Salmon (22:09)
 Silk Worm and Silk Production (05:59)
 Chuyện một bạn trẻ sắp ra trường
 Maps (30:01)
 Youngsville (17:07)
 Templeton (04:38)
 Ashford (25:22)
 Trade Show (25:14)
 Yourself to Blame
 Student Common Room (23:14)
 Student Accommodation (06:08)
 Cutting Tools - Part 1 (10:59)
 Cutting Tools - Part 2 (19:48)
 Horse Evolution - Part 1 (06:10)
 Horse Evolution - Part 2 (20:34)
 Subject Difficulty - Part 1 (07:35)
 Subject Difficulty - Part 2 (07:38)
 Goodbye & Ôn tập (11:55)
 Thi trên máy hay thi trên giấy?

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,990,000 đ Đăng ký