Nội dung khóa học

TOEIC LR - TUẦN 1 - BUỔI 2
TOEIC LR - TUẦN 2
TOEIC LR - TUẦN 3 - BUỔI 1
TOEIC LR - TUẦN 4 - BUỔI 3
TOEIC LR - TUẦN 5 - BUỔI 1
TOEIC LR - TUẦN 5 - BUỔI 3
TOEIC LR - TUẦN 6 - BUỔI 1
TOEIC LR - TUẦN 6 - BUỔI 3
TOEIC LR - TUẦN 7 - BUỔI 3
TOEIC LR - TUẦN 8
TOEIC LR - TUẦN 11 - BUỔI 1

Đăng ký khóa học

giá

50,000 đ Đăng ký